Jak i kiedy będą raportowane zmiany w formularzach podatkowych w 2024 roku?

Obowiązujące przepisy prawa dopuszczają zmiany w formie opodatkowania działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest związany formą rozliczeń z urzędem skarbowym wybraną przy zakładaniu spółki. Sprawdź zatem, jak zgłaszać zmiany w formularzach podatkowych i jakie ustawowe terminy obowiązują w 2024 roku.

Wybór formy podatku od działalności gospodarczej jest jedną z podstawowych czynności założenia spółki. Ze względu na dynamiczne zmiany przepisów podatkowych i rozwój firmy, początkowo wybrana opcja może nie być optymalna. Ponadto nieprawidłowo skorygowane formularze podatkowe mogą mieć wpływ na efektywność Twojej firmy. Na szczęście możesz zmienić zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jednak musisz spełnić pewne warunki.

Jeśli jesteś na etapie start-upu lub już prowadzisz firmę, ale czujesz, że wsparcie profesjonalnej księgowej może być dodatkowym impulsem do rozwoju Twojego biznesu, już dziś zapoznaj się z ofertą Biura Rachunkowego CALCULER. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową i skutecznie pomagamy sprostać potrzebom naszych klientów.

Kiedy należy zgłosić zmiany podatkowe w 2024 roku?

Formularzy podatku od działalności gospodarczej nie można w żadnym momencie zmieniać. Jeśli planujesz podjąć takie działania, pamiętaj, że prawo narzuca określone terminy. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie można znaleźć w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”).

Dlatego zgodnie z art. Art. 9a Art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochody osiągane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu według klas podatkowych (na zasadach ogólnych), chyba że złożą pisemne oświadczenie o zastosowaniu innych form opodatkowania właściwemu organowi podatkowemu. Urząd podatkowy. Zmian można dokonać również poprzez zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Ośrodka Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeśli chcesz zmienić dotychczasową formę opodatkowania na podatek liniowy, tabelę stawek lub podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, możesz to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po pierwszej wypłacie dochodu w roku podatkowym. Wyjątkiem jest pierwszy dochód uzyskany w grudniu danego roku podatkowego – wówczas można kontynuować do końca roku podatkowego. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin upływa 31 grudnia.

przykład 1

Pani Joanna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2021 roku. Od początku rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych, planował jednak zmianę formy opodatkowania na ryczałt od ewidencjonowanych dochodów. Jeżeli firma Pani Joanny uzyska pierwsze przychody w styczniu 2024 r., musi to zgłosić do 20 lutego 2024 r. Zgłoszenia złożone po terminie będą nieważne.

Jeśli chcesz zmienić formularz podatkowy i rozliczać podatki w oparciu o kartę podatkową, obowiązują inne zasady. W tym wariancie Twój termin upływa 20 stycznia. Warto podkreślić, że z karty podatkowej mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy korzystali z tej formy płatności podatku przed 2022 rokiem i nadal dokonują rozliczeń na takich zasadach. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian karta podatkowa nie podlega już zwrotowi.

przykład 2

Pan Andrzej prowadzi zakład krawiecki od 2018 roku i nadal płaci podatki zgodnie z kartą podatkową. W 2024 roku planowana jest zmiana formy podatkowej na podatek ujednolicony. Zawiadomienie w tym zakresie należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia 2024 r. Pan Andrzej dokładnie przemyślał swoją decyzję, wiedząc, że zwrot karty podatkowej nie jest już możliwy.

Jak zadeklarować zmiany w formularzach podatkowych w 2024 roku?

Zmiany w formularzu podatkowym za 2024 rok możesz zgłosić na dwa sposoby. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym. Drugim sposobem jest aktualizacja danych w formularzu CEIDG-1 – możesz tego dokonać tutaj. Co ważne, formularz możesz zaktualizować online, podpisując wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz rozliczać się z Urzędem Skarbowym na dotychczasowych zasadach, nie masz obowiązku składania żadnych deklaracji ani zgłaszania zmian do CEIDG. Obowiązuje tu zasada ciągłości, o ile nie zostaną przekroczone limity obowiązujące dla konkretnej formy podatkowej, np. limit wpłat jednorazowych wynosi 2 000 000 euro dochodu z samodzielnej działalności gospodarczej w roku poprzednim.

Jaką formę opodatkowania czynszu prywatnego wybrać w 2024 roku?

Ustawodawcy nie pozostawili podatnikom żadnego wyboru w 2024 r., jeśli chodzi o opodatkowanie prywatnych najmów. Jedyną akceptowalną metodą rozliczeń z fiskusem jest jednorazowa płatność z ewidencji przychodów. Warto podkreślić, że do końca 2022 roku przychody z najmu prywatnego będą mogły być rozliczane według skali podatkowej. Wyjaśniamy w Podatnicy: Podatek od wynajmu prywatnego – ile zapłacisz w 2024 roku? Zagadnienie to zostało szczegółowo opisane w.

Podatek od działalności gospodarczej – jaką formę wybrać w 2024 roku?

Prowadząc działalność gospodarczą można wybierać pomiędzy podatkiem ogólnym (stawki 12% i 32%), podatkiem liniowym (stawka 19%) oraz podatkiem ryczałtowym od udokumentowanych dochodów (stawki od 2% do 17%). Z tej karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy opłacili podatek w ten sposób w 2021 roku i nadal rozliczają się w tej formie. Nie możesz wybrać karty podatkowej podczas zakładania firmy lub zmiany formularza podatkowego.

Jeżeli Twój dochód po odliczeniach przekracza 1 000 000 zł, musisz zapłacić dodatkowo 4% nadwyżki, tzw. salut solidarnościowy. Dotyczy to opodatkowania na zasadach ogólnych oraz podatków liniowych.

Zasada ogólna, czyli proporcjonalne opodatkowanie

Najbardziej popularną formą opodatkowania są zasady ogólne. Istnieją dwie stawki podatku: 12% dla rocznych dochodów do 120 000 zł i 32% dla rocznych dochodów powyżej 120 000 zł. Wybierając zasadę ogólną, możesz obniżyć swój podatek o 3600 zł (30 000 x 12%) poprzez zwolnienie w wysokości 30 000 zł. Możesz między innymi: Korzystać z odliczeń i zwolnień, rozliczać się ze współmałżonkiem, a także odliczać od dochodów wydatki, na które otrzymujesz odliczenia. Do wad systemu podatkowego zalicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, które stanowią 9% dochodu i nie podlegają odliczeniu, oraz wyższe stawki podatku od dochodów powyżej 120 000 zł.

Zapisuj dochód ryczałtowy, czyli 10 stawek podatku

Jeżeli zdecydujesz się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podstawą opodatkowania będzie dochód, którego nie można pomniejszyć o koszty uzyskania tego dochodu. Stawki jednorazowe zależą od rodzaju prowadzonej działalności i mogą wynosić od 2% do 17%. Zalety jednorazowej płatności to uproszczona księgowość, brak konieczności prowadzenia ewidencji sprzętu oraz trzy stawki ubezpieczenia zdrowotnego zależne od wysokości dochodów. Niestety ta forma opodatkowania nie jest odpowiednia dla każdego. Jeśli Twoja firma ponosi wysokie koszty, zapisanie się na jednorazową płatność nie będzie opłacalne.

Podatek liniowy, stawka podatku 19%

Jeśli wybierzesz podatek liniowy, zapłacisz stawkę 19%. Zaletami podatku liniowego są: możliwość odliczenia kosztu jego uzyskania od dochodu oraz możliwość częściowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 4,9 proc. dochodu. Do najważniejszych wad tej formy opodatkowania należy brak kwot zwolnień podatkowych, brak większości zwolnień i odliczeń oraz wyższa stawka podatku od dochodów do 120 000 zł (w porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *