nieściągalne wierzytelności

Nieściągalne wierzytelności – jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – 2024

Należności nieściągalne odnoszą się do kwoty należnej spółce od jej klientów, której nie można odzyskać i która jest odpisana jako dług nieściągalny. Są to długi, które spółka uznała za nieściągalne po podjęciu uzasadnionych wysiłków w celu ich ściągnięcia. Należności tego typu są zjawiskiem powszechnym w większości przedsiębiorstw, a ich ujęcie ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów.

Nieściągalne wierzytelności

Istnieje kilka powodów, dla których należność może stać się nieściągalna, włączając w to upadłość, niewypłacalność lub niezdolność dłużnika do spłaty. W niektórych przypadkach firma mogła popełnić błąd w fakturze lub klient kwestionuje opłaty. Niezależnie od przyczyny spółka musi spisać te należności jako nieściągalne i uwzględnić je w swoim sprawozdaniu finansowym.

Ujęcie księgowe należności nieściągalnych ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli należność została uzasadniona i spisana jako nieściągalna, odpis aktualizujący wartość należności może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak wierzytelność została bezpodstawnie spisana jako nieściągalna, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie rezerwy utworzone na te należności. Dodatkowo zgodnie z art. 16

Koszty uzyskania przychodów związane z Nieściągalnymi Wierzytelnościami

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów związane z nieściągalnymi należnościami, wyróżnia się dwie podstawowe metody: metodę bezpośredniego odpisu oraz metodę odpisu. W przypadku metody bezpośredniego odpisu do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie rezerwy utworzone na te należności. Natomiast w ramach metody ulgowej już same te należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to jednak wyłącznie kwoty uznanej za nieściągalną i spisanej na straty jako koszt długu nieściągalnego.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie nieściągalne należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów muszą to być koszty, które ponoszone są w celu uzyskania przychodów lub utrzymania działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym należności spisane jako nieściągalne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem należności w zakresie, w jakim zostały uznane za nieściągalne i spisane w ciężar kosztów nieściągalnych długów. Aby należność mogła zostać uznana za nieściągalną i zaliczona do kosztów jako taka, podatnik musi udokumentować jej nieściągalność.

O ile istnieje możliwość zaliczenia nieściągalnych należności do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), proces ten może być skomplikowany i czasochłonny. Zgodnie z ustawą o CIT należności spisane jako nieściągalne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem należności częściowych. Aby należność mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, musi być wcześniej ujęta w przychodach i spisana w ciężar kosztów nieściągalnych długów. Dodatkowo odsetki od kosztów prawnych związanych z nieściągalnymi wierzytelnościami nie stanowią kosztu podatkowego. Pomimo tych wyzwań, włączenie nieściągalnych należności do kosztów uzyskania przychodów może pomóc zrównoważyć skutki finansowe nieściągalnych długów i utrzymać dobre wyniki finansowe.

Wymogi IRS dotyczące kosztów uzyskania przychodów związanych z nieściągalnymi wierzytelnościami

IRS wymaga przedstawienia określonej dokumentacji, aby nieściągalne należności mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Dokumentacja ta musi zawierać dowody długu, takie jak faktury lub umowy, a także dowód, że podjęto wszelkie uzasadnione wysiłki w celu odzyskania długu przed jego umorzeniem. Dokumentacja ta jest niezbędna, aby IRS mógł zweryfikować, czy dług jest rzeczywiście nieściągalny i czy umorzenie jest uzasadnione.

Istnieją określone terminy zaliczenia nieściągalnych należności do kosztów uzyskania przychodów. IRS wymaga, aby umorzenie nastąpiło w tym samym roku podatkowym, w którym dług stał się nieściągalny. Oznacza to, że podatnik nie może zwlekać z dokonaniem odpisu, aby w przyszłym roku skorzystać z ulg podatkowych. Dodatkowo, jeżeli dług jest częściowo nieściągalny, jedynie część uznaną za nieściągalną może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

IRS przeprowadza audyty i przeglądy zeznań podatkowych w celu zapewnienia zasadności wszelkich kosztów uzyskania przychodów, w tym związanych z nieściągalnymi należnościami. Jeżeli IRS uzna, że ​​umorzenie podatku jest niezgodne z prawem lub że nie dostarczono wymaganej dokumentacji, na podatnika mogą zostać nałożone kary i grzywny. Dla podatników ważne jest prowadzenie dokładnej i kompletnej dokumentacji dotyczącej nieściągalnych należności oraz przestrzeganie wytycznych IRS przy odliczaniu tych kosztów. W ten sposób podatnicy mogą mieć pewność, że nie tylko przestrzegają przepisów IRS, ale także maksymalizują swoje ulgi podatkowe.

Masz nieściągalne wierzytelności ? Napisz do nas i rozpocznij współpracę z biurem księgowym w Bielsku Białej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *